ادغام فرهنگ گرجستان در فضای فرهنگی اتحادیه اروپا آغاز شد

ادغام فرهنگ گرجستان در فضای فرهنگی اتحادیه اروپا آغاز شد

Blog بازدید: 1533

ادغام فرهنگ گرجستان در فضای فرهنگی اتحادیه اروپا

رئیس جمهور گرجستان ارتقاع روند ادغام فرهنگ گرجستان را در فضای فرهنگی اتحادیه اروپا آغاز کرد.

اولین جلسه کاری امروز در کابین اداره ریاست جمهوری برگزار شد تا در مورد ابتکار عمل که بر توسعه ارزش های فرهنگی و مجموعه های موزه تمرکز داشت بحث شود. همانطور که در این نشست اشاره شد ادغام گرجستان در اتحادیه اروپا یک روند سیاسی و اقتصادی است  اما ادغام کامل فرهنگ گرجستان به فضای فرهنگی اتحادیه اروپا فراتر از فرایند های اجتماعی و فرهنگی است

چاپ